مطالب مربوط به برچسپ

تدوین ونقل حدیث بعد منع هردوخلیفه

زندگانی امام محمدباقر«ع»

0 نظر / 5/29/1397 12:00:00 AM

از رواياتى كه از طريق محدّثان شيعه و سنّى؛ نقل شده است ، به روشنى بر مى آيد كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله از دوازده جانشين خود خبر داده است . مسلم از جابر بن سمره نقل مى كند كه پيغمبرصلى الله عليه و آله فرمود: لايزال الاسلام عزيزا إ لى اثنى عشر خليفه .