مطالب مربوط به برچسپ

أَتْمَمْتُ

ادامه بحث امامت

0 نظر / 10/18/1397 12:00:00 AM

فرق اين دو كلمه (در فارسى و بيشتر در عربى) با يكديگر اين است كه «تمام» در جايى گفته مى‏شود كه يك چيزى اجزايش بايد پشت سر يكديگر بيايد؛ تا وقتى كه هنوز همه اجزايش مرتب نشده، مى‏گوييم ناقص است؛ وقتى كه آخرين جزئش هم آمد، مى‏ گوييم تمام شد. مثل يك ساختمان كه مى ‏گوييم ساختمان تمام شد. يك ساختمان تا وقتى كه پايه‏هايش را بالا آورده‏اند و حتى سقف آن را هم زده‏اند، تمام نيست.