زیارت عاشورا

با صدای زیبای ابوذرالحلوجی مداح عرب زبان