زندگی بی حسرت

هدف موتور زندگی انسان، حرکت به سوی مقصود ست