مطالب "عرفانی"

خطبه حضرت زهرا(س)

0 نظر / 12/12/1394 12:00:00 AM

حمد و سپاس خداى را برآنچه ارزانى داشت، و شكر او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا و شكر بر او بر آنچه پیش فرستاد، از نعمتهاى فراوانى كه خلق فرمود و عطایاى گسترده‏اى كه اعطا كرد، و منّتهاى بى‏شمارى كه ارزانى داشت، كه شمارش از شمردن آنها عاجز، و نهایت آن از پاداش فراتر، و دامنه آن تا ابد از ادراك دورتر است، و مردمان را فراخواند، تا با شكرگذارى آن نعمتها را زیاده گرداند، و با گستردگى آنها مردم را به سپاسگزارى خود متوجّه ساخت، و با دعوت نمودن به این نعمتها آنها را دو چندان كرد.


پیدایش نظریه وحدت وجود

0 نظر / 9/23/1393 12:00:00 AM

لازم به ذکر است که عرفان نظری به دو بخش اصلی تقسیم می‌ شود: وحدت وجود «شناخت حق تعالی»، دوم موحد«انسان کامل» به عبارت دیگراساس عرفان همین دور کن است.


رابطه بین عرفان وسیاست.

0 نظر / 9/10/1393 12:00:00 AM

آنگاه که ازتأثیر نگرش عرفانی امام خمینی (رحمة الله علیه) براندیشه‌ی سیاسی ایشان رابحث می‌کنیم، برای اثبات این موضوع لازم است تاحدود ازأهم مبانی عرفان مانند وحدت وجود و وحدت تجلی،انسان کامل و انسان شناختی نبوت وامامت ونیزاز نسبت میان عرفان و سیاست یادآوری کنیم، وتا روشن گردد که دقیقا چه منظوری داریم. «باید پذیرفت که از لحاظ نظری وعملی برقراری نسبت میان عرفان و سیاست کار دشواری است».


سیاست وعرفان

0 نظر / 8/22/1393 12:00:00 AM

سیاست: ازدیدگاه اسلام اداره امورجامعه برای رسیدن به سعادت دنیوی واخروی است. اماازدید غربیها سیاست: اداره امورجامعه برای رسیدن رفاه وامنیت این جهان است.


وحدت تجلی

0 نظر / 8/21/1393 12:00:00 AM

هر موجودی که ازهستی بهره ای دارد غیر از خدا معلول است، بنأ تمام موجودات ملول وتجلی ذات حق می باشد.


تأثیر نگرش عرفانی امام بر اندیشه سیاسی ایشان

0 نظر / 8/18/1393 12:00:00 AM

عارف دراصطلاح کسی است که حضرت الهی اورابه مرتبه شهوددات واسمأوصفات خود رسانیده، واین مقام ازطریق حال ومکاشفه ظاهرگشته باشد نه ازطریق علم و معر فت.