مطالب مربوط به برچسپ

دختران

اسفتأت : پرسش وپاسخ های احکام دینی

0 نظر / 8/21/1396 12:00:00 AM

ر به اینکه اخیرا عده ای از دختران و پسران تحت عنوان ازدواج موسوم به سفید به همباشی پرداخته و عده ای از آنان این باور را دارند که چون طرفین رضایت دارند لذا همین رضایت قلبی کفایت از خطبه ازدواج دائم یا موقت دارد، خواهشمند است دیدگاه شرع مقدس را در این گونه موارد بیان فرمایید.