مطالب مربوط به برچسپ

حديث غدير

تعریف امامت

0 نظر / 9/3/1397 12:00:00 AM

اولين سخنى كه در باب امامت مى‏گويند، تعريفى است كه از امامت مى‏ كنند. در اين تعريف اختلافى نيست. مى‏گويند: «الْامامَةُ رِياسَةٌ عامَّةٌ فى امورِ الدّينِ وَ الدُّنْيا» امامت رياستى است عمومى هم در امور دينى و هم در امور دنيايى. خواجه تعبيرى كلامى دارد، مى ‏گويد: «الْامامُ لُطْفٌ». مقصود اين است كه امامت هم نظير نبوت از مسائلى است كه از حد بشرى بيرون است و به همين جهت [انتخاب امام‏] از حد استطاعت بشرى بيرون است و بنابراين آنطرفى است، از آن طرف بايد بيايد، مثل نبوت است كه از طريق وحى و تعيين الهى بايد بيايد با اين تفاوت كه نبوت مستقيماً از ناحيه خداست، ارتباط پيغمبر است با خدا، و امامت تعيينى است از ناحيه پيغمبر از ناحيه خدا.


امامت و بيان دين بعد از پيغمبر صلى الله عليه و آله .

0 نظر / 8/19/1397 12:00:00 AM

قبلامسأله امامت را از جنبه‏هاى مختلف تشريح و تشقيق كرديم و عرض كرديم كه اين جنبه‏هاى مختلف كاملًا بايد مشخص بشود و تا اينها مشخص نشود ما نمى‏توانيم اين مسأله را به خوبى طرح و بحث كنيم. گفتيم يك مسأله در باب امامت، مسأله حكومت است؛ يعنى تكليف حكومت، بعد از پيغمبر صلى الله عليه و آله چيست؟ آيا به عهده خود مردم است و اين مردم هستند كه بايد حاكم در ميان خودشان را انتخاب كنند و يا اينكه پيغمبر حاكم در ميان مردم براى بعد از خودش را تعيين كرده است؟ چون اخيراً مسأله را به اين شكل طرح مى‏كنند، قهراً اذهان در ابتدا متوجه نظريه اهل تسنن مى‏شود يعنى اين طور فكر مى‏كنند كه نظر آنها عادى‏تر و طبيعى‏تر است.