مطالب مربوط به برچسپ

ضرورت قضاوت

مشروعیت قاضی تحکیم

0 نظر / 5/9/1397 12:00:00 AM

ضرورت قضاوت به هیج احدی ازخانواده بزرگ انسانی وجامعه ی بشریت پوشیده، نسیت به ویژه مسلمین وخاصة اهل علم ودانش بویژه فقهاء کرام وعلمای عظام ودرهمه ادیان و ملل بخصوص دین حنیف اسلام که اهمیت خاص به نفوس و اموال و حقوق و أعراض مردم قائلند مسلماًحقن وحفاظت ازدماءو نفوس واموال و حقوق و أعراض مردم که بعض آن بدیل نداشته وواقعا غیرقابل جبران هست، حکماً وموضوعا دائرمدار قضا وت است باتوجوه به اهمیت آن اسلام برای قاضی وقضاوت جایگاه خاص قائل بوده وقاضی باید ازویژه گی های خاص برخوردارباشددچار سهوواشتباه نشود چه بساکه خطأقاضی حکماً و یاموضوعاً قابل جبران نیست.